နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး

59257899bf15d516939f3d2756dcb2f2d6c43a39ed57c9f7578e6295ed9a66a5
MWCDFအသင်းသည် အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များ ဘဝမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအားနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ပေး၍ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုအသင်းအဖွဲ့အဖြစ်ရပ်တည်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိကာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ (၃)နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်းရှိ NGOအဖွဲ့အစည်းများ၊ INGOအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အချင်းချင်းပူးပေါင်းကူညီမှုများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ စာတမ်း ဖတ်ပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသင်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) အိန္ဒိယနိုင်ငံ Barefoot Collage
(ခ) Backstage Assest Management CANDA Foundation
(ဂ) Care Myanmar (MWCDF, MPC, Care Myanmar)
(ဃ) MCDI (Medical Care Development International) အဖွဲ့
(င) Association of Myanmar Disable Women Affair (AMDWA)
(စ) ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (Senior Gender Advisor to Resident
Coordinator Office)
(ဆ) လီဆူးအမျိုးသမီးကွန်ရက်
(ဇ) မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ILO)
(စျ) 8th APCRSHR Conference
(ည) Mizuho Bank Co,.Ltd
(ဋ) UNICEF
(ဌ) FTUM
(ဍ) CUSO International (ကနေဒါ)
(ဎ) SEAGP & SEAOP (China)
(ဏ) Myanmar First Financial Group
(တ) Industrial Bank of Korea (IBK)

 

Myanmar First Financial Group နှင့် အသင်းရုံးအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန်အတွက် သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ထိုးခြင်း

 

 

 

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး