” အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျက်မမြင်များလမ်းလျှောက်တုတ်နေ့” အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း

(၁၅.၁၀.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုး သမီး များ နှင့် ကလေး သူငယ် များ ဘဝ မြှင့် တင် ရေးအသင်းမှ မကွေးတိုင်း ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ ဝင် များ သည် လူမှု ဝန် ထမ်း ဦး စီး ဌာန မှကြီး မှူး ကျင်း ပ သော ” အ ပြည် ပြည် ဆိုင် ရာ မျက် မ မြင် များ လမ်း လျှောက် တုတ် နေ့ ” အထိမ်း အမှတ် လမ်း လျှောက် ပွဲသို့ ပူးပေါင်း ပါ ဝင် လမ်း လျှောက်ခဲ့ကြပါသည်။

” အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျက်မမြင်များလမ်းလျှောက်တုတ်နေ့” အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း
%d bloggers like this: